≡ Menu

愿天下为公:纪念孙文先生逝世八十三周年

先生你好:

 先祝你在天堂安好。但若你真有在天之灵,恐难安好。因为两岸尚在观望,和平之时,尚不知何日达到。观华夏之众生,光怪陆离之现象,先生安能沉静而睡乎?

 虽我后辈为先生修葺公园,纪念馆不在少数,然先生旧时之三民主义、五权宪法,天下为公,不知当下是否已能实行?若先生能再世于此,恐又难安也!

 民主乎?!自由乎?!大呼数声,谨为痛念先生逝去八十载矣。

   西元二零零八年三月十二日 后辈 小刀周远谨拜

孙中山(1866-1925)名文,字逸仙,革命家,中国国民党缔造者之一,广东省香山县(今中山市)人;孙文流亡日本时曾化名中山樵,后人惯以中山先生相称。

生平:http://www.sunyat-sen.org/sun/tp.php

1925年3月12日,孙文先生逝于北京协和医院。享年58岁。

创立"三民主义"、五权宪法等。

以下为一些先生的照片和资料

                                              

孙文先生

世界潮流浩浩荡荡,顺之则昌,逆之则亡。

{ 1 comment… add one }
 • Demo 2009/05/30, 00:01

  昨天和朋友聊天,又争论到中国的民主和未来,我同学不屑的将孙中山先生称呼为孙大炮,怒斥其将满洲拱手日本,对同盟会充满了鄙视之情,当时的我立刻大脑一片空白,随即又感觉的恐怖,要是先生在世,看到这个世界,不知道他会作何感想?先生的愿望,三民主义,民主中国,过了一百年,现在看来仍然遥遥无期,而我们的希望,也似乎越来越渺茫。

Leave a Comment